Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Su ürünleri üretimi hizmeti alınacak

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Su ürünleri üretimi hizmeti alınacak
13 Ocak 2024 - 00:22
AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA, ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BALIK ÜRETİMİ İŞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

İKN

 

:

 

2023/1409835

 

 

 

1-İdarenin

 

a) Adı

 

:

 

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA, ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

b) Adresi

 

:

 

BEYMELEK BELDESİ FİNİKE CAD.AKDENİZ BULVARI 1 07570 BEYMELEK DEMRE/ANTALYA

 

c) Telefon ve faks numarası

 

:

 

2428721404 - 2428721405

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

 

:

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu hizmet alımın

 

a) Adı

 

:

 

BALIK ÜRETİMİ İŞİ HİZMET ALIMI

 

b) Niteliği, türü ve miktarı

 

:

 

Su Ürünleri Üretim İstasyonunda 6.000.000 (altımilyon) Sazan Balığı Yavrusu Üretim Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

 

:

 

Yeşilbayır Mah. Akdeniz Bulvarı No:2 07190 Döşemealtı/ANTALYA

 

ç) Süresi/teslim tarihi

 

:

 

İşe başlama tarihi 01.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

 

d) İşe başlama tarihi

 

:

 

01.02.2024

 


3-İhalenin

 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

 

:

 

02.01.2024 - 10:30

 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

 

:

 

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA YERLEŞKESİ

 


İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

 

Belge Adı

 

Açıklama

 

yetiştiricilik veya Kuluçkahane izin belgesi

 

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösterdiğine dair yetiştiricilik veya Kuluçkahane izin belgesi verecek olup; Sözleşme öncesi yüklenici idareye ibraz edecektir.

 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1.

Su Ürünleri Balık Üretimi Yetiştiriciliği veya Kuluçkahanane alanında yapılan işler, Su Ürünleri plan proje danışmanlık, Yetiştirme, Avlama, İşleme, Nakliye Ve Pazarlama gibi işler ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

 


Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


YORUMLAR

  • 0 Yorum